Refined DNase-seq protocol and data analysis reveals intrinsic bias in transcription factor footprint identification

Housheng Hansen, He Clifford, A Meyer, Sheng’en Shawn Hu, Mei-Wei Chen, Chongzhi Zang, Yin Liu, Prakash K Rao, Teng Fe, Han Xu, Henry Long, X Shirley Liu & Myles Brown. Nat Methods. 2014 Jan;11(1):73-8. doi: 10.1038/nmeth.2762. Epub 2013 Dec 8.