Integrative Analysis Reveals the Transcriptional Collaboration between EZH2 and E2F1 in the Regulation of Cancer-Related Gene Expression

Han Xu, Kexin Xu, Housheng H. He, Chongzhi Zang, Chen-Hao Chen, Yiwen Chen, Qian Qin, Su Wang, Chenfei Wang, Shengen Hu, Fugen Li, Henry Long, Myles Brown and X. Shirley Liu. MCR-15-0313 Published February 2016. DOI: 10.1158/1541-7786.